Συγκριτική φιλολογία στον παρευξεινιο χωρο

сравнительная литература
Karşılaştırmalı Edebiyat
Συγκριτική Φιλολογία
сравнителна литература
Literatura Comparativa

Σκοπός του Προγράμματος

"Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο"

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο» του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της φιλολογικής παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών και στην ανάπτυξη ειδικής επιστημονικής έρευνας. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα αποβλέπει στη συγκριτική, δηλαδή κυρίως υπερεθνική, μελέτη της γραμματείας των παρευξείνιων χωρών, στην ενίσχυση των περιφερειακών γλωσσών, όπως είναι αυτές που μιλιούνται στον παρευξείνιο χώρο, στη γνωριμία με τους λαούς του παρευξείνιου χώρου και στην ανάπτυξη καλών σχέσεων αλληλοκατανόησης και ανεκτικότητας στο πνεύμα του ουμανισμού, στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, στην ανάπτυξη της έρευνας, στη μετεκπαίδευση και εξειδίκευση των νέων επιστημόνων στο επιστημονικό πεδίο της συγκριτικής φιλολογίας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο, στη δημιουργία επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού που θα είναι καταρτισμένο στον υψηλότερο δυνατό βαθμό.

Scroll to Top