Συγκριτική φιλολογία στον παρευξεινιο χωρο

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών σχολών και τμημάτων ανθρωπιστικών επιστημών πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

    Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80). Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Τμήμα του Α.Ε.Ι. που οργανώνει το Π.Μ.Σ. O Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αποφαίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου (παρ. 5 αρθρο 101 ΦΕΚ Α΄102).

     Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων

i. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το Τμήμα σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Συνέλευση προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκηρύσσοντας θέσεις με ανοιχτή διαδικασία για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ.

      Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες  πτυχιούχων και ο αριθμός εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, κ.λπ., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

      Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Η ύλη και ο τρόπος βαθμολόγησης περιγράφονται στην προκήρυξη.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή (Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Π.Μ.Σ. «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο», Παναγή Τσαλδάρη 1, Κτήριο Β΄, 69100 Κομοτηνή).

ii. Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.

Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΓΦΠΠΧ.

iii. Τα κριτήρια επιλογής

Προϋπόθεση επιλογής στο Π.Μ.Σ «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο» είναι η πολύ καλή γνώση (τουλάχιστον Γ1) μιας παρευξείνιας γλώσσας πλην της ελληνικής (βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική) και οι βασικές γνώσεις του αντικειμένου της συγκριτικής φιλολογίας. Η πολύ καλή γνώση της παρευξείνιας γλώσσας και οι γνώσεις συγκριτικής φιλολογίας διαπιστώνονται με εξετάσεις που διενεργούνται με ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων (τουλάχιστον 5 στην κλίμακα του 10). Οι υποψήφιοι που έχουν ως μητρική μια από αυτές τις τέσσερεις γλώσσες απαλλάσσονται από την εξέταση αυτής της γλώσσας. Η επάρκεια των αλλοδαπών υποψηφίων στην ελληνική γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο διαπιστώνεται με τις εξετάσεις στο μάθημα της συγκριτικής φιλολογίας. Όσοι υποψήφιοι βαθμολογηθούν με τουλάχιστον 5 τόσο στην παρευξείνια γλώσσα όσο και στο αντικείμενο της συγκριτικής φιλολογίας θα αξιολογηθούν για την τελική επιλογή και με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Γενικό βαθμό πτυχίου από 6,5 και πάνω (10%). Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων πτυχίων υπολογίζεται ο μέσος όρος των πτυχίων, εφόσον υποβληθούν και εμπίπτουν στο α΄ εδάφιο του άρθρου 6.
  2. Οι βαθμοί των προπτυχιακών μαθημάτων που εμπίπτουν στην ειδίκευση του Π.Μ.Σ. (δηλ. μαθήματα φιλολογικής κατάρτισης) αθροίζονται και διαιρούνται διά του τέσσερα (30%).
  3. Τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα [σύνταξη και δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, σύνταξη και δημοσίευση δοκιμίων, συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών βιβλίων, πτυχιακή εργασία, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα κ.τ.λ.] (10%),
  4. Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (15%). Το επίπεδο γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: 

α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, 

β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας  της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, 

γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. 

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι  της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

  1. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικά ή γερμανικά) σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (10%). Το επίπεδο γλωσσομάθειας αποδεικνύεται όπως και στην περίπτωση 4,
  2. Προφορική συνέντευξη (25%). Ένας από τους βασικούς σκοπούς της συνέντευξης είναι και ο έλεγχος της φιλολογικής και γλωσσικής υποδομής των υποψηφίων

iv. Διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:

α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση. 

β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια.

γ) Καλεί σε γραπτές εξετάσεις το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου για την πιστοποίηση της επάρκειας στην παρευξείνια γλώσσα και στο αντικείμενο της συγκριτικής φιλολογίας.

δ) Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψηφίους έχουν υποστεί επιτυχώς τις εξετάσεις. Η συνέντευξη πραγματοποιείται από τα μέλη της οικείας Επιτροπής Επιλογής. 

ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή.

στ) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από την Συνέλευση και  αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

     Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση του πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι.

Scroll to Top