Συγκριτική φιλολογία στον παρευξεινιο χωρο

Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Όλα είναι υποχρεωτικά.

     Κατά το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Α. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Α΄ Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑECTS
1Ζητήματα Συγκριτικής Φιλολογίας10
2Ιστορία των Εθνικών Λογοτεχνιών στον Παρευξείνιο Χώρο10
3Θέματα Συγκριτικής Φιλολογίας στον Παρευξείνιο Χώρο  Ι10
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30
Β΄ Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑECTS
1Ζητήματα Μετάφρασης και Λογοτεχνική Μετάφραση10
2Θέματα Συγκριτικής Φιλολογίας στον Παρευξείνιο Χώρο  ΙΙ10
3Μεθοδολογία συγγραφής Δ.Μ.Ε.10
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30
Γ΄ Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑECTS 
1Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία30
ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS)90

Οι πιστωτικές μονάδες του κάθε μαθήματος είναι 10, ενώ της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.) είναι 30 σύμφωνα, με το άρθρο 14 του ν. 3374/2005. Κάθε ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 1 του ν. 1466/2007.

     Η γλώσσα της διδασκαλίας των μαθημάτων είναι κυρίως η ελληνική και δευτερευόντως η αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή, με σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, δύναται να είναι η αγγλική, βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

«Ζητήματα Συγκριτικής Φιλολογίας»

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στον ιδιαίτερο κλάδο των φιλολογικών σπουδών που ονομάζεται συγκριτική φιλολογία με κύριο προσανατολισμό τη σύγκριση της ελληνικής με τις παρευξείνιες λογοτεχνίες και τη συγκριτική εξέταση των πολιτισμικών κωδίκων του παρευξείνιου χώρου. Συζητείται η γένεση και η ιστορική εξέλιξη της συγκριτολογικής επιστήμης και διευκρινίζονται ζητήματα ορολογίας, μεθοδολογίας και πρακτικών, έτσι ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να αποκτήσουν το αναγκαίο κριτικό λεξιλόγιο και το θεωρητικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητα για τις συγκριτικές λογοτεχνικές σπουδές. Παράλληλα, εξετάζονται οι βασικότεροι θεωρητικοί άξονες της ερμηνείας των διακειμενικών λογοτεχνικών και πολιτισμικών σχέσεων και οριοθετούνται τα πεδία έρευνας της συγκριτολογίας στον παρευξείνιο χώρο, όπως η επιρροή ενός λογοτεχνικού έργου στις επιμέρους εθνικές λογοτεχνίες, η αλληλεπίδραση μεταξύ των παρευξείνιων λογοτεχνικών παραδόσεων, η λογοτεχνική διαδρομή θεμάτων και μοτίβων, οι σχέσεις ανάμεσα στις παρευξείνιες λογοτεχνίες και σε άλλα καλλιτεχνικά μέσα.

«Ιστορία των Εθνικών Λογοτεχνιών στον Παρευξείνιο Χώρο»

Το μάθημα στοχεύει στο να παρουσιάσει στους φοιτητές μια συνοπτική εικόνα των κύριων τάσεων που αναπτύσσονται στις λογοτεχνίες του παρευξείνιου χώρου (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία και Τουρκία) κυρίως από τον 19ο αιώνα μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα.

«Θέματα Συγκριτικής Φιλολογίας στον Παρευξείνιο Χώρο  Ι και ΙΙ»

Στα μαθήματα αυτά κάθε φορά επιλέγεται κάποιο θέμα μετά από συνεννόηση των διδασκόντων: για παράδειγμα, ιστορικό μυθιστόρημα, αστυνομικό, μαγικός ρεαλισμός, κτλ. Θα μπορούσε επίσης να επιλεγεί κάποιο θέμα, όπως το φύλο και η σεξουαλική ταυτότητα, θέματα πολυπολιτισμικότητας, φύση και περιβάλλον, ανθρώπινα δικαιώματα / πρόσφυγες, λογοτεχνία και μειονότητες, λογοτεχνία και κινηματογράφος, μουσική (γενικά: intermediality) κτλ. Επίσης, είναι δυνατόν να προσεγγιστούν ζητήματα που συνδέονται με την πολιτισμική ή λογοτεχνική εικονολογία (Imagology), η οποία είναι κλάδος των συγκριτολογικών σπουδών και μελετά τις αναπαραστάσεις του Άλλου και των εθνοφυλετικών στερεοτύπων του (ethnotypes) στη λογοτεχνία και γενικότερα στα κείμενα ως λεκτικές κατασκευές. Με βάση τον θεματικό άξονα που θα επιλέγεται κάθε φορά θα παρουσιάζονται παραδείγματα από τις παρευξείνιες λογοτεχνίες. Όλοι οι φοιτητές, ανεξάρτητα από την παρευξείνια γλώσσα που γνωρίζουν, θα ακούσουν και θα διαβάσουν λογοτεχνικά παραδείγματα και από τις πέντε γλώσσες. 

«Ζητήματα Μετάφρασης και Λογοτεχνική Μετάφραση»

Το μάθημα προσφέρει τις βασικές θεωρητικές αρχές της μεταφρασεολογίας ως επιστημονικής περιοχής, εξετάζει τις σχέσεις της θεωρίας της μετάφρασης με τη γλωσσολογία και τις σχετικές προσεγγίσεις, ζητήματα διαγλωσσικής ισοδυναμίας, ασυμμετρίας κλπ. Εστιάζει κυρίως στις ιδιαιτερότητες της λογοτεχνικής μετάφρασης ως σύνθετης διαδικασίας. Θίγει διάφορα θέματα στο χώρο της λογοτεχνικής μετάφρασης: προσεγγίσεις, είδη,  διδασκαλία της λογοτεχνικής μετάφρασης.

«Μεθοδολογία συγγραφής Δ.Μ.Ε.»

Το μάθημα αυτό σκοπό έχει να προετοιμάσει τους φοιτητές για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Θα εστιάσει με πρακτικό τρόπο σε ζητήματα που εκτείνονται από την αναζήτηση του θέματος και της σχετικής βιβλιογραφίας, τη σύνταξη της ερευνητικής πρότασης μέχρι τη μεθοδολογία συγγραφής της εργασίας.  

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διαρκούν από 15 Οκτωβρίου έως 10 Φεβρουαρίου για το χειμερινό εξάμηνο και από 1 Μαρτίου έως 10 Ιουνίου για το εαρινό εξάμηνο. Προβλέπονται 13 εβδομάδες μαθημάτων. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί κάποιο μάθημα από υπαιτιότητα του διδάσκοντα, πρέπει να αναπληρωθεί από αυτόν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Δεν αναπληρώνονται υποχρεωτικά τα μαθήματα που δεν πραγματοποιούνται λόγω επίσημων αργιών ή από υπαιτιότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών.

     Στην αρχή κάθε εξαμήνου καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα του εξαμήνου και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Οι ώρες που θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα και τα σεμινάρια μπορούν να είναι είτε πρωινές είτε απογευματινές και δύνανται να πραγματοποιηθούν και Σαββατοκύριακα ή αργίες.

     Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν ή περισσότερους διδάσκοντες. Σε κάθε μάθημα ορίζεται από τη Συνέλευση ένας διδάσκων ως υπεύθυνος  συντονιστής του μαθήματος.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή ή προφορική εξέταση, εργασία, παρουσίαση, αναφορά ή συνδυασμό των παραπάνω. Η ακριβής μορφή της αξιολόγησης καθορίζεται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες σε σχέση και με τη φύση του κάθε μαθήματος.

Οι όροι αξιολόγησης σε κάθε μάθημα γνωστοποιούνται κατά την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος από το μέλος ΔΕΠ – υπευθύνου/συντονιστή του μαθήματος.

Για τα μαθήματα στα οποία η αξιολόγηση γίνεται με ασκήσεις ή/και τελική γραπτή εξέταση ισχύουν τα παρακάτω:

     1) Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται τον Φεβρουάριο (1η εξεταστική) και τον Σεπτέμβριο (2η εξεταστική).

  1. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται τον Ιούνιο (1η εξεταστική)  και τον Σεπτέμβριο (2η εξεταστική).

     Για τα μαθήματα στα οποία προβλέπεται κατάθεση εργασίας ισχύουν τα εξής:

Για μάθημα του χειμερινού εξαμήνου:

  1. Το θέμα της εργασίας δίνεται από τον διδάσκοντα το αργότερο μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και η παράδοση της εργασίας γίνεται από τον φοιτητή έως τις 28 Φεβρουαρίου (1η εξεταστική). 
  2.  Για τη 2η εξεταστική η παράδοση της εργασίας γίνεται έως τις 10 Σεπτεμβρίου. 

Για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου: 

  1.  το θέμα της εργασίας δίνεται από τον διδάσκοντα το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου και η παράδοση της εργασίας γίνεται από τον φοιτητή έως τις 30 Ιουνίου (1π εξεταστική). 
  2. Για τη 2η εξεταστική η παράδοση της εργασίας γίνεται έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Μετά το πέρας της εξεταστικής οι ασκήσεις, τα γραπτά δοκίμια και κάθε άλλο τεκμήριο εξέτασης παραδίδονται από τον διδάσκοντα για φύλαξη στη Γραμματεία. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: 1η εξεταστική: 11-28 Φεβρουαρίου, 2η εξεταστική: 11-30 Ιουνίου, 3η εξεταστική: 1-10 Σεπτεμβρίου.

     Για τη διδασκαλία με μέσα εξ΄ αποστάσεως  εκπαίδευσης αυτή δεν ξεπερνά το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και είναι προαιρετική (ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των διδασκόντων ή των μεταπτυχιακών φοιτητών). Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διεξάγεται μέσω του Συστήματος Τηλεδιασκέψεων Δ.Π.θ. «Συνεργεία» (https: // synergia.duth.gr) ή μέσω Skype for Business, που διαθέτει το Δ.Π.θ.

      Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και διαπιστώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος. Επιτρέπονται μέχρι δύο (2) απουσίες  (μία δικαιολογημένη και μία  αδικαιολόγητη) σε κάθε μάθημα. Στην περίπτωση που ο αριθμός απουσιών είναι μεγαλύτερος των δύο (2) και οι λόγοι απουσίας είναι σοβαροί (εξαιρουμένων των επαγγελματικών υποχρεώσεων), τότε μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου μεταπτυχιακού φοιτητή η περίπτωση εξετάζεται από την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., η οποία εγκρίνει ή όχι  το αίτημα και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για την τελική έγκριση. Στην αρχή του εξαμήνου η γραμματεία του μεταπτυχιακού ετοιμάζει και παραδίδει σε κάθε διδάσκοντα το παρουσιολόγιο του μαθήματος. Τον έλεγχο της παρουσίας του Μ.Φ. στα μαθήματα ασκεί ο διδάσκων το μάθημα, ο οποίος συμπληρώνει το παρουσιολόγιο και το παραδίδει στη γραμματεία του μεταπτυχιακού με το τέλος του εξαμήνου.

     Σε περίπτωση που ο αριθμός των παρουσιών αυτών δεν επιτευχθεί, ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό. 

     Φοιτητές που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από την τελική εξέταση ή που δεν παραδίδουν εγκαίρως τις καθορισμένες εργασίες βαθμολογούνται με μηδέν (0).

     Οι προθεσμίες υποβολής των εργασιών τηρούνται αυστηρά. Για σοβαρούς και τεκμηριωμένους λόγους και μόνο μετά από ατομική συνεννόηση με τον διδάσκοντα, επιτρέπεται παράταση της προθεσμίας υποβολής της εργασίας για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε ημερών. Σε περίπτωση μη έγκαιρης κατάθεσης, η εργασία δεν προσμετράται στην τελική αξιολόγηση του φοιτητή.

     Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω. 

     Η βαθμολογία των μαθημάτων ανακοινώνεται έως τις 31 Μαρτίου για το χειμερινό εξάμηνο, έως τις 20 Ιουλίου για το εαρινό εξάμηνο και έως τις 30 Σεπτεμβρίου για την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

     Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από το μηδέν (0) ως το δέκα (10): 

Άριστα από οκτώ και πενήντα (8,50) μέχρι δέκα (10), 

Λίαν καλώς από έξι και πενήντα (6,50) ως και οκτώ και σαράντα εννέα (8,49), Καλώς από πέντε (5) ως και έξι και σαράντα εννέα (6,49). 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων κοινοποιούνται με ευθύνη του υπεύθυνου συντονιστή του μαθήματος στους μεταπτυχιακούς φοιτητές δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ημερομηνία εξέτασης ή στην περίπτωση που η αξιολόγηση γίνεται βάσει εργασιών, είκοσι (20) ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης των εργασιών.

Δεν επιτρέπεται η επαναληπτική εξέταση προκειμένου ο φοιτητής να βελτιώσει τη βαθμολογία του. Υπάρχει μόνο μία επαναληπτική εξέταση για το α’ και β’ εξάμηνο, η οποία διενεργείται τον Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση αποτυχίας και στην επαναληπτική περίοδο του Σεπτεμβρίου για το β’ εξάμηνο, ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει το ίδιο μάθημα το επόμενο εξάμηνο. Αν αποτύχει και πάλι, προκειμένου να δηλώσει μαθήματα μετά το γ’ εξάμηνο, καταβάλλει εκ νέου δίδακτρα, όπως προαναφέρθηκε.

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους βαθμούς των μαθημάτων του Προγράμματος και τον βαθμό της μεταπτυχιακής εργασίας. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 0-10. Προβιβάσιμος βαθμός ορίζεται το πέντε (5) και οι μεγαλύτεροι του. Ο βαθμός της εργασίας προκύπτει από το Μ.Ο. των προβιβάσιμων βαθμών των εξεταστών. Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. συνάγεται από τον Μ.Ο. του βαθμού της Δ.Μ.Ε. και τον Μ.Ο. του βαθμού των μαθημάτων σε αναλογία 40% και 60% αντιστοίχως. 

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. με ευθύνη της Γραμματείας καταχωρείται στον ατομικό φάκελο του φοιτητή. Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται αρχείο με ατομική μερίδα για κάθε Μ.Φ., στην οποία καταγράφονται τα μαθήματα που παρακολουθεί και οι βαθμολογίες που επιτυγχάνει, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τις σπουδές του.

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται ατομικά να εκπονήσει και με επιτυχία να υποστηρίξει δημόσια τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία το Γ΄ εξάμηνο  σπουδών.

Το θέμα της πρέπει να εντάσσεται στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και να αξιοποιεί τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στα μαθήματα του Π.Μ.Σ. και σε συγκεκριμένες εφαρμογές. 

Σχετικά με την ανάληψη, εκπόνηση και υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας (Δ.Ε.) ορίζονται τα εξής:

  1. Αίτηση – Υποβολή θέματος

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα υποβολής θέματος Δ.Ε. εφόσον έχει ολοκληρώσει με επιτυχία  όλα τα μαθήματα των δύο (2) πρώτων εξαμήνων.

Μέχρι το τέλος του μήνα Φεβρουαρίου υποβάλλει αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων (με βεβαίωση για τη σύμφωνη γνώμη του)  και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι δεν καταθέτουν την αίτηση εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό, μεταθέτουν, με δική τους  ευθύνη, κατά ένα τουλάχιστον εξάμηνο την έναρξη εκπόνησης της Δ.Ε. και καταβάλλουν τα δίδακτρα, όπως προβλέπεται.

  1. Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας 

     Η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε) για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων. 

  1. Παρουσίαση και ολοκλήρωσης της Διπλωματικής Εργασίας 

     Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. 

     Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

      Μετά την εκπόνηση της Δ.Ε. ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει στον επιβλέποντα και στα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής αντίγραφα της τελικής Διπλωματικής Εργασίας το αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να υποστηριχτεί η Δ.Ε. το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου, ή μέχρι τα μέσα Μαρτίου, προκειμένου να υποστηριχτεί η Δ.Ε. πριν τη λήξη του εαρινού εξαμήνου. Σε κάθε περίπτωση, η εργασία πρέπει να περιέρχεται στα χέρια της Επιτροπής ένα μήνα πριν την υποστήριξη. Η Τριμελής Επιτροπή καταθέτει τα σχόλια της τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την υποστήριξη. Εφόσον υπάρχει θετική κρίση από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, ορίζεται η συγκεκριμένη ημερομηνία της προφορικής εξέτασης – παρουσίασης στο χρονικό διάστημα που προαναφέρθηκε. Η έκταση και το βάθος της προφορικής εξέτασης κατά την υποστήριξη είναι ανάλογα της μορφής παρουσίασης της εργασίας.

     Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

    Η αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας βασίζεται σε ένα σύνολο κανόνων ποιότητας, που απαιτεί η φιλολογική επιστήμη και έχουν ήδη διευκρινιστεί στους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών τους, και περιλαμβάνουν την τυχόν πρωτότυπη ή καινοτόμο συνεισφορά της, την τυχόν ύπαρξη δημοσιεύσεων σε έγκυρα διεθνή περιοδικά ή συνέδρια, καθώς και τον χαρακτήρα της εργασίας: θεωρητικό, εργαστηριακό ή βιβλιογραφικό.

     Κατά την παρουσίαση – υποστήριξη της ΜΔΕ, η Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό Δημόσιας Παρουσίασης της ΜΔΕ στο οποίο αναγράφονται τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλια καθώς και ο τελικός βαθμός. Για την έγκριση της Δ.Μ.Ε. απαιτείται θετική ψήφος τουλάχιστον δύο μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που απουσιάζουν από τη διαδικασία ένα ή περισσότερα μέλη, τότε ορίζεται εντός της επομένης εβδομάδας νέα ημερομηνία υποστήριξης.

     Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.

     Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνατότητα επανυποβολής της  μετά από δύο μήνες, αφού βελτιώσει την εργασία ο μεταπτυχιακός φοιτητής σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Τ.Ε.Ε. Στην περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποκλείεται από τη χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

     Πλήρες αντίγραφο της Διπλωματικής Εργασίας (μαζί με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις) υποβάλλεται, μετά την αποδοχή της, στη βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ. και σε ηλεκτρονική μορφή πιθανόν στο ηλεκτρονικό αρχείο που διατηρείται στο Τμήμα. Οι Διπλωματικές εργασίες αποτελούν ιδιοκτησία του Π.Μ.Σ., το οποίο διατηρεί το δικαίωμα της χρήσης και αναπαραγωγής τους για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

     Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απώλειας, αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων επίβλεψης ή σπουδαίου λόγου, είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.

     Η Μ.Δ.Ε. πρέπει να περιέχει αναγνωρίσιμα στοιχεία πρωτοτυπίας και συμβολή στην επιστημονική γνώση. 

     Το κείμενο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τη δομή μιας επιστημονικής εργασίας, δηλαδή να περιλαμβάνει περιγραφή του θέματος της εργασίας, περιγραφή των πορισμάτων – αποτελεσμάτων της εργασίας, τη μεθοδολογία, επιστημονική τεκμηρίωση, παραδοχές, βιβλιογραφία και άλλα τυχόν αναγκαία υποστηρικτικά ή επεξηγηματικά στοιχεία (αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες, εικόνες κ.τ.λ.). Καθώς πρόκειται για φιλολογική εργασία, απαιτούνται σωστός τρόπος έκφρασης και ορθογραφίας και σαφής διατύπωση των συμπερασμάτων. 

     Συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα και συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη 300 λέξεων περίπου σε γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα). Με σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η συγγραφή της μπορεί να γίνει στην αγγλική, βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική ή τουρκική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική γλώσσα. 

     Η έκταση της εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30.000 λέξεις, ούτε να είναι μικρότερη από 15.000 λέξεις. Στον αριθμό λέξεων δεν συμπεριλαμβάνονται η περίληψη, η βιβλιογραφία και τα παραρτήματα (πίνακες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.). Προτείνεται η χρήση της γραμματοσειράς Times New Roman, 12 στιγμών, με διάστημα ενάμισι και περιθώρια όλα τριών εκατοστών. Στις υποσημειώσεις να χρησιμοποιούνται γράμματα 10 στιγμών και μονό διάστημα. 

     Στο εξώφυλλο θα αναγράφεται το Ίδρυμα, ο τίτλος του Π.Μ.Σ., το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, ο αριθμός Μητρώου του, ο τίτλος της εργασίας, ο επιβλέπων και τα μέλη της Επιτροπής.

Scroll to Top